PLAN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 2020/21      

 

 

L. p Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne uwagi
Organizacja i zarządzanie przedszkolem
1. Przygotowanie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego

– przydział sal dla poszczególnych grup oraz ich opiekunów (zał. nr 1)

przygotowanie sal i korytarzy

– przydział dzieci do grup

– wspólna narada nauczycieli

i woźnych oddziałowych

 

Sierpień 2020 Dyrektor wicedyrektor

Wszyscy

nauczyciele przedszkola

woźne oddziałowe

 

 

 

 

 

 

2. Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych na bieżąco         w miarę środków finansowych Dyrekcja,

nauczyciele przedszkola

3. Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

 

Cały rok Dyrektor

Wicedyrektor

Wszyscy nauczyciele

4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli                                       ( wg harmonogramu zał. nr 2) Cały rok

zgodnie

z harmonogramem

Dyrektor

Wicedyrektor

5. Opracowanie kalendarza uroczystości przedszkolnych oraz konkursów          ( zał. nr 3) Sierpień 2020 Beata Bartosz

Teresa Rozmus- Kacorzyk

 

 

6. Systematyczne prowadzenie ewaluacji Cały rok Wszyscy nauczyciele przedszkola

Przewodniczący-Małgorzata Chalcarz

7. Przeprowadzenie rekrutacji na rok szkolny 2021/22 Marzec – maj 2021 Komisja rekrutacyjna

Przewodniczący- Ewa Maciejczyk

Członkowie- Beata Bartosz, Teresa Rozmus-Kacorzyk

8. Zamieszczanie informacji dotyczących pracy przedszkola na stronie internetowej przedszkola. Cały rok Koordynatorzy:

Monika Wójcikiewicz,

Olga Krauzowicz

 

                                                                  Opieka i wychowanie.

 

9. Wzmacnianie wychowawczej roli przedszkola.

– systematyczne rozmowy

z rodzicami

(prowadzone bezpośrednio lub telefonicznie w zależności od sytuacji epidemiologicznej)

 

– zorganizowanie spotkania

z psychologiem dziecięcym

 

– opracowywanie artykułów do ,,Informatora przedszkolnego”,     na stronę internetową, gazetkę przedszkolną

 

Realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji wychowawcy grupy ( wypłata dodatku za wychowawstwo zał. nr 4)

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

luty 2021

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny

wicedyrektor

 

 

Wszyscy nauczyciele

Koordynatorzy:

Joanna Bączyńska, Iwona Rozner

 

.
10. Współpraca z rodzicami

– diagnozowanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola

– spotkania z rodzicami                   wg harmonogramu ( zał. nr 5)

 

 

– współdecydowanie o działalności przedszkola – współpraca z Radą Rodziców

 

– podejmowanie działań integrujących przedszkole                z rodzicami:

 

– zajęcia otwarte dla rodziców *

 

– Dzień rodziny – zajęcia otwarte połączone z obchodami Dnia Matki   i Ojca*

– spotkania okolicznościowe *

 

 

*  w  razie  wystąpienia  pandemii koronawirusa powyższe działania zostaną dostosowane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

 

 

 

 

 

 

IX / I

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

zgodnie z harmonogramem

 

 

X

 

 

 

V

 

 

wg potrzeb

 

 

 

 

 

Dyrektor , wicedyrektor, zespół ds. ewaluacji

 

Wychowawcy grup, dyrektor, wicedyrektor

 

 

Wychowawcy grup, dyrektor, wicedyrektor

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Grupy starsze

 

 

 

Wszystkie grupy    w jednym dniu

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Redagowanie miesięcznika  ,,Informator przedszkolny” oraz gazetek dla rodziców

wg harmonogramu ( zał. nr 6)

 

 

Prowadzenie

,,Kroniki przedszkolnej”

 

Na bieżąco cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Koordynatorzy : Joanna Bączyńska, Iwona Rozner

 

 

Olga Krauzowicz, Małgorzata Chalcarz

 

 

 

 

12. Wspomaganie  rozwoju

dzieci z uwzględnieniem

ich indywidualnej sytuacji:

– dostosowanie działalności wychowawczo-dydaktycznej do indywidualnych potrzeb dziecka

– diagnozowanie środowiska rodzinnego

– nawiązanie współpracy  z MGOPS, PPP

 

Cały rok Wszyscy nauczyciele
13. Monitorowanie czystości powietrza

– dostosowanie wyjść i zajęć na świeżym powietrzu do alertów smogowych

Cały rok Wszyscy nauczyciele

Koordynator -Małgorzata Chalcarz

Edukacja
14. Realizacja procesu wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z obowiązującą ,,Podstawą programową wychowania przedszkolnego”

 

-dostosowanie kart pracy

i pomocy dydaktycznych do założeń programowych

 

– opracowywanie miesięcznych planów pracy zgodnie

z obowiązującą podstawą programową

 

Monitorowanie realizacji podstawy programowej

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Wicedyrektor

Wszyscy nauczyciele

 

 

15 Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych      oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach

 

-opracowanie scenariuszy zajęć           z wykorzystaniem kompetencji cyfrowych

– uwzględnienie realizacji kompetencji cyfrowych w miesięcznych planach pracy

 

Cały rok Wicedyrektor

Wszyscy nauczyciele

16 Zwrócenie szczególnej uwagę na rozwój emocjonalny i społeczny dzieci w związku  z zawieszeniem a następnie ograniczeniem działalności przedszkola, ograniczeniem kontaktów społecznym spowodowanych COVID 19.

 

Cały rok Wszyscy nauczyciele
17. Kontynuacja programów:

,,W świecie bajek i gniotków”

,,Migające maluszki”

,,Przez Wilamowice”

 

Cały rok

 

Konior Dorota

Sylwia Jurdziak

Teresa Rozmus- Kacorzyk

18.  Organizowanie systematycznych spotkań z ciekawymi ludźmi *

 

 

– robotyka

 

-policjantem

 

-stomatologiem

 

– weterynarzem

 

-górnikiem

 

-pszczelarzem

 

– lekarzem

 

– przedstawicielem Wilamowian

krzewiącym lokalną kulturę i tradycje

 

-strażakiem

 

– rzeźbiarzem

 

– pielęgniarka

 

 

– cukiernikiem połączone                     z warsztatami czekoladowymi

– Doctor Clown

 

 

 

 

*  w  razie  wystąpienia  pandemii koronawirusa powyższe działania zostaną dostosowane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

 

 

 

 

 

IX

 

IX

 

XI

 

XI

 

XII

 

V

 

IV

 

IX i X

 

 

V

 

XI

 

I

 

 

IV

 

III

Wszyscy nauczyciele przedszkola

 

 

Elżbieta Maciejczyk

 

Beata Bartosz

 

Joanna Bączyńska

 

Konior Dorota

 

Monika Wójcikiewicz

 

Ewa Maciejczyk

 

Olga Krauzowicz

 

Sylwia Jurdziak

 

 

Małgorzata Chalcarz

 

Elżbieta Maciejczyk

 

Teresa Rozmus-Kacorzyk

 

Iwona Rozner

 

Elżbieta Maciejczyk

19. Wyjazdy edukacyjne *

 

-wycieczka do gospodarstwa ogrodniczego

 

 

 

– Wycieczka edukacyjno – rekreacyjna -Inwałd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  w  razie wystąpienia  pandemii koronawirusa powyższe działania zostaną dostosowane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

 

 

 

II

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele przedszkola

Koordynatorzy-

Beata Bartosz, Dorota Konior, Teresa Rozmus-Kacorzyk

 

Grupy starsze –

Sylwia Jurdziak,  Ewa Maciejczyk,

Dorota Konior

 

Grupy młodsze –

Monika Wójcikiewicz,

Olga Krauzowicz,

Iwona Rozner

20. Organizowanie imprez okolicznościowych *

 

Dzień integracji przedszkolnej połączony z ,,Międzynarodowym Dniem Przedszkolaka”

 

 

 

 

 

 

– spotkanie z Mikołajem-

dzieci starsze wyjazd do Banialuki,

 

 

 

 

 

dzieci młodsze – teatr w przedszkolu

 

 

 

 

 

– Dzień Babci i Dziadka

 

 

– Dzień Rodziny

 

 

 

 

– Zakończenie roku szkolnego

 

 

– pożegnanie starszaków

 

*  w  razie  wystąpienia  pandemii koronawirusa powyższe działania zostaną dostosowane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

 

 

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

 

 

XII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

V

 

 

 

 

VI

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

Koordynatorzy:

Joanna Bączyńska, Beata Bartosz

 

 

 

 

Nauczyciele grup starszych

Kordynatorzy:

Beata Bartosz, Teresa Rozmus – Kacorzyk

 

Nauczyciele grup młodszych

Kordynatorzy:

Małgorzata Chalcarz,

Iwona Rozner

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele

Koordynatorzy: Dorota Konior

Ewa Maciejczyk

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Nauczyciele grup starszych

21. Organizacja spotkań teatralnych           i muzycznych wg planu spotkań           i uroczystości w przedszkolu w roku szkolnym 2019/20 *

 

– cykliczne spotkania teatralne

z udziałem aktorów różnych teatrów dla dzieci

 

*  w  razie  wystąpienia  pandemii koronawirusa powyższe działania zostaną dostosowane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

 

 

 

 

 

 

w  każdym miesiącu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynatorzy:

Cyklicznie nauczyciele poszczególnych grup

 

22. Udział w różnorodnych konkursach adresowanych dla przedszkolaków *

 

*  w  razie  wystąpienia  pandemii koronawirusa powyższe działania zostaną dostosowane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

Cały rok Zainteresowani nauczyciele
23. Udział  nauczycieli w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego , wykorzystanie  zdobytej

do pracy z dziećmi,

 

Cały rok Chętni nauczyciele

przedszkola

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
24.  Wybór narzędzi i prowadzenie diagnozy dzieci przedszkolnych Wrzesień październik 2020 Wszyscy nauczyciele

przedszkola

25. Omówienie wyników diagnozy,

 

kwalifikacja dzieci do badań               w PPP.

Październik/listopad 2019

Cały rok

Wszyscy nauczyciele przedszkola
26. Analiza gotowości szkolnej dzieci 6 letnich Kwiecień 2021 Nauczyciele grupy starszych
27. Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej Cały rok Dyrektor

Wicedyrektor

Wszyscy nauczyciele

28. Zajęcia logopedyczne

 

Cały rok wg potrzeb Dyrektor

Wicedyrektor

Joanna Kumor – Gąszcz

 

29. Rewalidacja Cały rok dzieci   z orzeczeniami Dyrektor

Wicedyrektor

Sylwia Jurdziak, Justyna Zontek

Tomasz Tomasiewicz

 

Współpraca przedszkola z lokalnym środowiskiem na rzecz wzajemnego rozwoju.
30.  

– ,,Hej kolęda , kolęda”- kolędowanie w Urzędzie Gminy, Ośrodku  opieki dziennej ,, Senior plus”, parafii*

 

-,,Karnawałowy bal malucha”-

z udziałem dzieci nie uczęszczających do przedszkola*

 

-,,Dziecięce spotkania”- integracja dzieci przedszkola publicznego           z dziećmi z przedszkola ,,Ochronki”*

 

 

– ,,Przyszliśmy tu po śmierguście”- życzenia wielkanocne w instytucjach miasta*

 

Udział przedszkola w organizacji Dnia Kobiet w KGW Wilamowice*

 

 

 

*  w  razie  wystąpienia  pandemii koronawirusa powyższe działania zostaną dostosowane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

 

 

 

 

XII

 

 

 

I/II

 

 

 

I

 

 

 

 

IV

 

 

 

III

 

 

 

 

Sylwia Jurdziak, Alina Kajta -Bożek

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Ewa Maciejczyk,

 

 

 

 

Konior Dorota

Teresa Rozmus- Kacorzyk

 

Wszyscy nauczyciele

 

31. Współpraca i innymi placówkami oświatowymi , instytucjami                  i stowarzyszeniami

– współpraca z,, Ochronką”

– Współpraca z Biblioteką Publiczną – udział w akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom

– OSP

– KGW

– Stowarzyszeniem Na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego  Miasta Wilamowice – Wilamowianie

– MGOPS w Wilamowicach

– Domem dziennej opieki ,,Senior +”

 

Na bieżąco cały rok

 

 

 

 

IX-XII

Wszyscy nauczyciele przedszkola
32. Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty regionalnej realizację zadań wynikających z projektu konkursu Ministra Edukacji Narodowej ,, Wspieranie inicjatyw edukacyjnych          w szkolnym środowisku wielokulturowym”

Realizacja programu edukacji regionalnej ,,Przez Wilamowice”

IX-XII

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Koordynatorzy: Dorota Konior, Beata Bartosz, Alina Kajta –Bożek, Teresa Rozmus –Kacorzyk, Sylwia Jurdziak

33. Promowanie przedszkola

w środowisku -opracowywanie artykułów do lokalnej prasy oraz na stronę internetową Zespołu Szkół         i Przedszkola

Na bieżąco cały rok Wszyscy nauczyciele
34. Zajęcia otwarte dla rodziców*

 

*  w  razie  wystąpienia  pandemii koronawirusa powyższe działania zostaną dostosowane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

X

 

 

V

 Starsze grupy

 

 

Wszystkie grupy

 

 

 

 

 

Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa.
 
35. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych

– obserwacja dzieci

– systematyczna pomoc psychologiczno – pedagogiczna ( odnotowywana w zeszytach pomocy psychologiczno – pedagogicznej) dostosowana do potrzeb

Cały rok Wszyscy nauczyciele
  Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

– udział w szkoleniu dotyczącym wykorzystania platformy ,,Maicsosoft Taims”- do pracy zdalnej

-wykorzystywanie do zajęć technologii cyfrowych

 

Cały rok Wszyscy nauczyciele
36.  Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

– realizacja tematyki o charakterze prospołecznym

– opracowanie i realizacja  scenariuszy zajęć z uwzględniem treści patriotycznych

 

Cały rok Wszyscy nauczyciele