Gotowość szkolna – Grupa VII

Co może zrobić Rodzić, aby wspierać dziecko w osiąganiu gotowości szkolnej?

Fakt pójścia do szkoły stanowi bardzo ważny moment w życiu dziecka i rodziców, którzy z jednej strony cieszą się i są dumni, że ich dziecko rozpoczyna ten ważny etap, z drugiej zaś mogą się niepokoić, czy da sobie radę, jakim będzie uczniem. To, w jakim stopniu dziecko poradzi sobie w nowej rzeczywistości, zależy od stopnia jego dojrzałości szkolnej. Pojęcie dojrzałości szkolnej – bo tak określa się gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków, jakie stawia przed nim szkoła – obejmuje zarówno jego rozwój psychiczny, fizyczny, umysłowy, emocjonalno-społeczny, jak i poziom opanowania umiejętności i wiadomości przygotowujących dziecko do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia. O tym czy dziecko wykazuje gotowość do podjęcia systematycznej nauki w szkole decyduje wiele czynników. Należą do nich m.in.:

• czynniki indywidualne – są to przekazywane drogą genetyczną lub wrodzone właściwości organizmu, a przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego, podłoża wszystkich czynności psychicznych. Należą tu również potrzeby, skłonności i dążenia dziecka,

• czynniki środowiskowe – chodzi tutaj głównie o wpływy rodziny i przedszkola. Istotnym czynnikiem wpływającym na dojrzałość szkolną dzieci jest fakt uczęszczania do przedszkola. Dzieci o długiej karierze przedszkolnej wyróżniają się lepszym uspołecznieniem niż inne dzieci oraz lepszym przygotowaniem do szkoły. W zerówce kształtuje się zdolności poznawcze i operacje umysłowe, takie jak porównywanie, uogólnienie, analiza i synteza, myślenie. Prowadzone są ćwiczenia usprawniające manualnie i graficznie po to, aby dziecko nie miało problemów z pisaniem. Kształtowane są potrzeby społeczno-moralne i cechy charakteru, rozwijane słownictwo dziecka.

Co może zrobić Rodzic, żeby wspierać dziecko w osiąganiu dojrzałości szkolnej?

Zanim dziecko pójdzie do szkoły:

• pozytywnie wypowiadać się o szkole, opowiadać o korzyściach z nią związanych, żeby budować w dziecku jej pozytywny obraz, ale jednocześnie informować o czekających je zmianach i wymaganiach. Nigdy nie wolno straszyć dziecka szkołą i nauczycielami. Dziecko powinno uczestniczyć w zakupie przyborów szkolnych, wybrać to, co mu się podoba.

• wcześniej przygotować stałe miejsce do nauki – biurko, półkę na książki, przybory szkolne.

• zapewnić dziecku odpowiednie warunki, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju dziecka, takie jak: spokojna i przyjazna atmosfera w domu, przestrzeganie stałego rozkładu dnia, rozsądna ilość czasu spędzana na oglądaniu telewizji czy graniu na komputerze/tablecie, czas na aktywność ruchową, zabawy i odpoczynek, wyznaczanie granic.

• wzmacniać emocjonalny kontakt z dzieckiem poprzez interesowanie się jego sprawami, uczuciami, zaspakajanie jego potrzeb emocjonalnych, a nie tylko potrzeb fizycznych.

• wdrażać do samodzielności, obowiązkowości i punktualności już w okresie przedszkola, na miarę możliwości dziecka, bez przytłaczania go nadmierną liczbą wymagań.

• zapewniać dziecku kontakt z rówieśnikami, stwarzać mu warunki do nawiązywania przyjaźni i dawać mu przykład, prezentując przyjazne kontakty z innymi.

Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole rodzice otrzymają pod koniec kwietnia bieżącego roku.

P. Ewa